Korty Tenisowe Gdynia

Projekt unijny

zestawienie poziome znaków

Firma – Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski – otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Unowocześnienie nawierzchni kortów na nowych podbudowach umożliwiająca mechaniczne czyszczenie i odkażanie jako sposób na zapobieganie zagrożeniom epidemiologicznym”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie „przemysłu czasu wolnego”, jakim jest firma: Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski.

Aby osiągnąć cel nadrzędny projektu zostaną przeprowadzone następujące inwestycje:

 • wykonanie podbudowy dynamicznej, ułożenie nowej trawy syntetycznej, wypełnienie piaskiem kwarcowym oraz położenie powierzchni łatwo zmywalnej dla punktów dezynfekcji,
 • zakup stolików do strefy dezynfekcji,
 • zakup przemysłowych urządzeń czyszczących, myjących na mokro.

Wsparcie zostanie przeznaczone na cele inwestycyjne oraz na środki obrotowe.

Cele projektu zostaną osiągnięte w trzech wymiarach:

 1. Realizacja wymogów sanitarnych

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z kortów,

  2. Minimalizacja ryzyka zakażeń klientów, pracowników,

  3. Utrzymanie dystansu społecznego pomiędzy poszczególnymi osobami,

  4. Ograniczona ilość kontaktów ze sprzętem sportowym, np. piłek.

 2. Realizacja celów społecznych

  1. Przekonanie rodziców co do bezpieczeństwa ich dzieci przy korzystaniu z kortów,

  2. Wznowienie aktywności sportowej celem poprawienia kondycji fizycznej społeczeństwa po okresie przymusowej kwarantanny.

 3. Realizacja celów ekonomicznych

  1. Zwiększenie przychodów umożliwiających pokrycie kosztów stałych,

  2. Polepszenie i utrzymanie płynności finansowej Wnioskodawcy i regulowanie wymagalnych zobowiązań.

Wartość projektu: 292 522,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 248 162,93 PLN