Korty Tenisowe Gdynia

Regulamin kortów

Regulamin kortów      WIELKI KACK   I   CHWARZNO   I   DĄBROWA
dotyczący funkcjonowania grup szkoleniowych

 1. W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które regularnie opłacają koszty szkolenia.
 2. Wpłaty należy dokonywać u trenerów.
 3. Koszt szkolenia w grupach wg cennika.
 4. Nieprzekraczalny termin wnoszenia opłaty za szkolenie mija 10-go dnia każdego miesiąca, za który jest wnoszona. Po tym terminie dzieci mogą być wycofane z udziału w zajęciach.
 5. Opłata za szkolenie miesięczne jest skalkulowana dla całego okresu treningowego (wrzesień-czerwiec). Opłata miesięczna jest uśredniona, stała dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w miesiącach.
 6. Osoby uczęszczające na szkolenie jeden raz w tygodniu opłacają abonament miesięczny za 2 miesiące z góry.
 7. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
 8. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy oraz w Wigilię , Wielką Sobotę i drugiego maja treningi nie odbywają się
 9. Abonament dla grup grup szkoleniowych nie jest uzależniony od faktycznej frekwencji uczestników.
 10. Szkolenie można przerwać w każdym terminie, nie można jednak zawiesić szkolenia na wybrany miesiąc.
 11. Obowiązujące w cenniku stawki dotyczą jedynie uczestników grających przez cały okres treningowy (wrzesień-czerwiec), oraz zachowujących ciągłość opłat w całym tym okresie.
 12. Wykupienie tzw. jednorazowego wejścia na trening jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
 13. Rezygnacje z abonamentu na udział z zajęciach grupowych z minimum miesięcznym okresem wyprzedzenia.
 14. Zajęcia grupowe odbywają się do końca tygodnia, w którym kończy się rok szkolny.

 

Regulamin kortów tenisowych

WIELKI KACK I CHWARZNO I DĄBROWA

§1    Postanowienia ogólne

1. Właścicielem kortów jest: Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski, ul. Deszczowa 29, 81-577 Gdynia.

2. Korty są czynne w ustalonych godzinach i w oparciu o złożone zamówienia.

3.Do gry na kortach Chwarzno, Dąbrowa, Wielki Kack uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu.

4.Osoby zainteresowane szkoleniami bądź treningami proszone są o kontakt pod numerem 515 581 583.

5. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. spożywania posiłków,
 2. spożywania alkoholu,
 3. przebywania osób nietrzeźwych,
 4. palenia tytoniu,
 5. używania wulgarnych słów,
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. jazdy rowerem,
 8. zaśmiecania kortów oraz niszczenie powierzchni kortów,
 9. zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

6. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom kortowego.

7. Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji. Osoby przychodzące na kort nie powinny przebywać przy korcie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, aby nie przeszkadzać innym osobom grającym w tym czasie.

8. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub  zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

9. Na korcie obowiązuje obuwie do gry w tenisa z niebrudzącą podeszwą i strój sportowy.

10. Właściciel oraz pracownicy kortów nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach

 

§2       Rezerwacja jednorazowa

1.Nie ma możliwości rezerwacji kortów u kortowego.

2. Rezerwacja kortów odbywa się wyłącznie telefonicznie lub poprzez SMS pod numerem 505 479 694.

3. Prawo do rezerwacji telefonicznej mają tylko osoby wywiązujące się ze zobowiązań finansowych wobec właściciela kortów tenisowych.

4. Osoby nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny, nie będą miały prawa gry na kortach tenisowych Chwarzno, Dąbrowa, Wielki Kack – brak możliwości rezerwacji kortu, do momentu całkowitego uregulowania zaległości.

5. Rezerwacja kortów na ten sam dzień podlega opłacie bezpośrednio przed rozpoczęciem gry  u kortowego, a w przypadku wcześniejszej rezerwacji telefonicznej należy dokonać opłaty przelewem na konto o nr 49 1440 1345 0000 0000 0226 5362.

6. Rezerwacja kortów staje się wiążąca z momentem dokonania opłaty.

7. W przypadku dokonania opłaty przelewem, kortowemu należy okazać potwierdzenie przelewu. Ponadto przelew musi zawierać w tytule przelewu:

a. Nazwisko, na które dokonano rezerwacji,

b. Datę rezerwacji,

c. Godzinę rezerwacji.

8. W przypadku dokonania rezerwacji w terminach:

a. Poniedziałek – piątek, w godzinach 8-16,

b. Sobota, w godzinach 16-23,

c. Niedziela, w ciągu całego dnia,

możliwa jest rezerwacja kortów przez osoby nie posiadające karnetu bez dokonania wcześniejszej opłaty. Wówczas opłaty należy dokonać u kortowego bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.

8. Nie ma możliwości odwołania dokonanej rezerwacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed ustaloną datą rezerwacji

 

§3      Karnety

1. Karnety uprawniają do gry po cenach rabatowych, zawartych w cenniku.

2. Zakup jednego karnetu upoważnia do 10 godzin gry.

3. Karnet należy opłacić jednorazowo z góry.

4. Posiadacze karnetów zobowiązani są do dokonywania każdorazowo rezerwacji telefonicznej (karnet to nie stała rezerwacja na dany dzień i godzinę).

5. Cena karnetu jest uzależniona od przedziałów czasowych zawartych w cenniku.

6. Karnet zimowy jest ważny do 30 kwietnia, a karnet letni jest ważny do 30 września.

7. Nie ma możliwości odwołania dokonanej rezerwacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed ustaloną datą rezerwacji

§4     Umowa o rezerwację na czas określony

1. Umowa o rezerwację na czas określony jest sporządzana na 7 miesięcy od października  do kwietnia.

2. W umowie o rezerwację na czas określony ustalane są stałe dni tygodnia i godziny, w których zarezerwowany jest kort dla Najemcy. Najemca może dokonać 4-krotnego przełożenia terminu gry, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem, iż Wynajmujący będzie mógł udostępnić Najemcy kort w innym zaproponowanym przez niego terminie, mając na uwadze wcześniejsze rezerwacje innych osób.

3. Osoby zainteresowane umową o rezerwację na czas określony proszone są o kontakt mailowy pod adresem : gdynskaakademiatenisowa@gmail.com  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. W przypadku umów o rezerwację na czas określony przy ustaleniu jednej godziny w tygodniu, Najemca zobowiązany jest do dokonania opłaty za 2 miesiące z góry (w pierwszym tygodniu października, grudnia, lutego).

5. W przypadku umów o rezerwację na czas określony przy ustaleniu więcej niż jednej godziny w tygodniu, Najemca zobowiązany jest do dokonywania opłat w systemie comiesięcznym, w pierwszym tygodniu każdego miesiąca

6.  Najemca jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości określonej indywidualnie w umowie o rezerwację na czas określony, który w razie prawidłowego wykonania umowy przez  Najemcę podlega zaliczeniu na poczet opłaty za miesiąc kwiecień. Zadatek wpłacany jest razem z pierwszą ratą.

 

&5     Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych, Jeżeli rezerwacja była wcześniej opłacona Wynajmujący dokona zwrotu dokonanej opłaty, a jeżeli dotyczyć to będzie umów o rezerwację na czas określony opłata miesięczna zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

2.Wynajmujący może również w przypadku gdy stan techniczny kortu w danym dniu , uniemożliwia grę, zaproponować Najemcy grę na innym korcie albo w innym terminie zaakceptowanym przez Najemcę.

3. Regulamin obowiązuje od 01.10.2010r.

4. Osoby korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oraz do przestrzegania postanowień w nich zawartych.