Korty Tenisowe Gdynia

Witamy w Gdyńskiej Akademii Tenisowej!

pure_drive_pers                                                logo_UE_rgb

 

 

 

plansza informacyjna PFR poziom

Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian MatuszewskiPolityka prywatności
Ochrona informacji dotyczących Klientów Kortów Tenisowych Wielki Kack Krystian Matuszewski jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski z siedzibą w Gdyni 81-577, ul. Deszczowa 29, NIP: 586-169-73-82, Regon: 192898928.

Cel przetwarzania

Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski przetwarzają dane osobowe Klientów, w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów dotyczących szkolenia tenisowego, organizowania turniejów tenisowych w ramach Gdyńskiej Akademii Tenisowej, organizowania obozów sportowych oraz innych aktywności sportowych. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

* zawarcia umowy dotyczącej szkolenia tenisowego,

* zawarcia umowy dotyczącej wynajmu kortów tenisowych,

* organizowania turniejów tenisowych i innych aktywności sportowych,

* organizowania obozów sportowych,

* uczestniczenia w programach sportowych organizowanych przez Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski lub we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak inne akademie tenisowe czy organizacje promujące lub dotujące działania sportowe (np. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gdyńskie Centrum Sportu),

* dokonania rozliczeń,

* przekazywania Państwu informacji dotyczących szkolenia, organizowanych turniejów, programów czy obozów sportowych.

Rodzaj danych

Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski przetwarzają następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1.  zawarcia umowy dotyczącej szkolenia tenisowego:

 – imię i nazwisko zawierającego umowę

– adres zamieszkania zawierającego umowę

– imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka będącego uczestnikiem szkolenia

– dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury) 

2.  zawarcia umowy dotyczącej wynajmu kortów tenisowych:

 – imię i nazwisko zawierającego umowę

– adres zamieszkania zawierającego umowę

– dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)

3.  organizowania turniejów tenisowych i innych aktywności sportowych

– imię i nazwisko dorosłego uczestnika

– imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka uczestniczącego w turnieju tenisowym lub innych aktywnościach sportowych

– dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu

4.  organizowania obozów sportowych

– imiona i nazwiska opiekunów prawnych zgłaszających uczestnika obozu

– imię i nazwisko oraz datę urodzenia i numer PESEL uczestnika obozu

– adres zamieszkania uczestnika obozu

– dane kontaktowe opiekunów prawnych zgłaszających uczestnika obozu, takie jak adres e-mail, numer telefonu

– nazwę i adres szkoły uczestnika obozu

– informacje dotyczące przebytych przez dziecko chorób oraz chorób czy dolegliwości, na które dziecko cierpi, pozwalające na objęcie dziecka właściwą opieką i zapewnienie mu bezpieczeństwa

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)

5.  uczestniczenia w programach sportowych organizowanych przez Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski lub we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak inne akademie tenisowe czy organizacje promujące lub dotujące działania sportowe (np. Ministerstwo Sportu I Turystyki, Gdyńskie Centrum Sportu)

– imię i nazwisko oraz datę urodzenia i numer PESEL uczestnika programu

6.  dokonania rozliczeń

– imię i nazwisko korzystającego z usług Kortów Tenisowych Wielki Kack Krystian Matuszewski

– adres zamieszkania

– dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)

7.  przekazywania Państwu informacji dotyczących szkolenia, organizowanych turniejów, programów czy obozów sportowych

– dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu

8.  w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy zawierającego umowę prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili zawarcia umowy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny; żądanie może dotyczyć wskazanego przez Państwa celu przetwarzania; wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Państwa dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane; wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności;
  • w każdej chwili mogą Państwo żądać, abyśmy usunęli Państwa dane bez podawania przyczyny; żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności;
  • w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu; sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności;
  • mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie; żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności;
  • w każdej chwili mogą Państwo zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali dane osobowe;
  • w każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych;

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych, bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia.

 

Naucz się z nami grać w tenisa!

 

 

Informujemy o zakończeniu realizacji szkoleń dofinansowanych ze środków Gdyńskiego Centrum Sportu w ramach zadania publicznego pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego”.

logo Gdynia Sport

12.12.2016


telefony odbieramy

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00

i w soboty w godz. 10.00-14.00

001 008 003

004 005 007

ueKorty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski realizuje projekty pn. Centrum tenisa ziemnego w Gdyni (Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPM.01.01.01-00-447/09-00) oraz pn. Nowa jakość w tenisie dzięki inwestycji w najnowocześniejsze w regionie korty tenisowe w Gdyni (Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPM.01.01.01-00-454/09-00). Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRO WP na lata 2007-2013.