Korty Tenisowe Gdynia

Regulamin szkoleń

Regulamin funkcjonowania tenisowych grup szkoleniowych na kortach

WIELKI KACK, CHWARZNO i DĄBROWA

1.      Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem kortów tenisowych WIELKI KACK, CHWARZNO i DĄBROWA, oraz przestrzegania ich zasad.

2.      W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia ogólne Regulaminu kortów tenisowych WIELKI KACK, CHWARZNO i DĄBROWA.

3.      Warunkiem uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych przez osoby niepełnoletnie jest wyrażenie zgody przez rodziców (opiekunów) oraz przedstawienie oświadczenia rodziców (opiekunów)  o braku przeciwwskazań zdrowotnych, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach sportowych.

4.      Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzać dzieci na zajęcia i odbierać po zajęciach. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza ustalonymi godzinami zajęć szkoleniowych.

5.      Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór tj:

– obuwie sportowe do gry w tenisa z niebrudzącą podeszwą,

– strój sportowy (krótkie spodenki, koszulka, ew. dres)

6.      Koszt szkolenia w grupach ustalony jest wg cennika. Obowiązujące w cenniku stawki dotyczą jedynie uczestników grających przez cały okres treningowy (wrzesień – czerwiec), oraz zachowujących ciągłość opłat w całym okresie.

7.      W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które regularnie opłacają opłaty za szkolenia.

8.      Wpłat należy dokonywać u trenerów.

9.      Nieprzekraczalny termin wnoszenia opłat za szkolenia mija 10-go dnia każdego miesiąca, za który jest wnoszona. Po tym terminie dzieci mogą być niedopuszczone przez trenera do udziału w zajęciach.

10.  Osoby uczęszczające w szkoleniach jeden raz w tygodniu opłacają abonament miesięczny za 2 miesiące z góry, a osoby uczestniczące w zajęciach więcej niż jeden raz w tygodniu opłacają abonament miesięczny za 1 miesiąc z góry.

11.  Opłata za szkolenie miesięczne jest skalkulowana dla całego okresu treningowego (wrzesień-czerwiec). Opłata miesięczna jest uśredniona, stała dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w miesiącach.

12.  Rok treningowy pokrywa się z rokiem szkolnym. Pierwsze zajęcia odbywają się 1 września, ostatnie zajęcia odbywają się w pierwszą sobotę po zakończeniu roku szkolnego.

13.  Podczas ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz w Wigilię, Wielką Sobotę i drugiego maja treningi nie odbywają się.

14.  Nieobecność na zajęciach sportowych nie powoduje zmniejszenia opłaty za szkolenie. Abonament dla grup szkoleniowych nie jest uzależniony od faktycznej frekwencji uczestników.

15.  Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem

16.  Rezygnacja z abonamentu na udział w zajęciach grupowych należy złożyć z minimum miesięcznym okresem wyprzedzenia.

17.  Wykupienie tzw. jednorazowego wejścia na trening jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.