Korty Tenisowe Gdynia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gdyńskiej Akademii Tenisowej.

Zarząd Stowarzyszenia Gdyńskiej Akademii Tenisowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Deszczowej 29, zgodnie z § 27 lit. a)  oraz § 28 lit. b) Statutu, w związku z brakiem wymaganego kworum na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) godz. 17:00 zwołuje kolejne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) godz. 17:30. Uchwały podjęte podczas tego zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  2. Przyjęcie porządku obrad, wybór sposobu głosowania i podjęcie uchwały o wyborze Prezydium w tym Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  6. Omówienie dalszych kierunków działania Stowarzyszenia.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie GAT, przy ul. Deszczowej 29 w Gdyni.

Zarząd Stowarzyszenia

Gdyńskiej Akademii Tenisowej